دوره ماساژسنتی تایلندی

دوره آموزشي ماساژ سنتي تايلندي

آموزش، طبق طرح درس و سيلابس هاي دانشگاهي کشور تايلند

تأليف و ترجمه کتب آموزشي مدرسه ماساژ وات پو دکتر تانگ ترونگ چيتر

رئوس مطالب دوره

 • تاريخچه ماساژ
 • معرفي سبک هاي ماساژ
 • سبک هاي شرقي و اصول طب فشاري
 • تاريخچه طب فشاري و ماساژ سنتي تايلندي
 • خطوط دهگانه ماساژ تايلندي در مقابل مريدين ها در پزشکي چيني
 • روش هاي سنتي مرسوم در طبابت تايلندي
 • ماساژ کمپرس گياهي و روش هاي تهيه آن
 • بيومکانيک و ارگونومي ماساژ هاي سبک شرقي
 • اخلاق در ماساژ
 • ضروريات و موارد منع انجام ماساژ
 • شناخت نقاط ممنوعه و حساس در ماساژ هاي طب فشاري
 • معرفي تجهيزات، ابزار و ادوات مورد نياز در ماساژ هاي سبک شرقي
 • قرار گيري و نحوه بکار گيري از دست ها و پاها
 • معرفي و طبقه بندي ماساژ سنتي تايلندي در وضعيت هاي مختلف
 • معرفي تکنيک هاي ماساژ سنتي تايلندي
 • اجراي عملي تکنيک هاي ماساژ سنتي تايلندي